Menu

 Strona główna
 Aktualności
 Nieco historii
 Konkursy
 Ogłoszenia
 Fotogaleria
 Stare widokówki
 Kontakt
 Archiwum

Stowarzyszenie

 O nas
 Statut
 Władze
 Dokumenty

Z Archiwum Redakcji
 
 

Wyszukiwarka
Nasi Partnerzy
 
Stronę sponsoruje
 
 

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół Nowego Miasteczka

 
Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ l

Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Przyjaciół Nowego Miasteczka zwane dalej "Stowarzyszeniem" jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, działań sprzyjających rozwojowi Gminy Nowe Miasteczko.
Intencją jest promowanie Gminy Nowe Miasteczko oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i organizacji, które podejmują działania służące temu celowi. Stowarzyszenie poprzez swoje działania dążyć będzie do integrowania dorobku różnych kultur jakie rozwijały się na tym terenie od najdawniejszych czasów po dzień dzisiejszy oraz kultywowania tradycji i upowszechniania bogatej historii.

§ 2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.
Stowarzyszenie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskuje osobowość prawną oraz może rozpocząć działalność z datą wpisu.

§ 3

Statutową siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Nowe Miasteczko.

§ 4

Nazwa i symbole Stowarzyszenia są chronione prawem.

§ 5

Stowarzyszenie używa okrągłej pieczęci z napisem.

§ 6

Stowarzyszenie może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych o celach niesprzecznych z celami Stowarzyszenia.

§ 7

Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami kraju.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Promocja Gminy Nowe Miasteczko w kraju i za granicą.
 2. Organizowanie oraz pobudzanie inicjatyw mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko z zakresu kultury, edukacji, spraw społecznych, etnologii, tradycji i historii oraz walorów przyrodniczych Gminy i okolic.
 3. Ochrona wartości historycznych, kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych, przyrodniczych i krajobrazowych Gminy Nowe Miasteczko i okolic.
 4. Opiniowanie przedsięwzięć związanych z rozwojem Gminy Nowe Miasteczko.
 5. Integracja mieszkańców Gminy Nowe Miasteczko.
 6. Działanie na rzecz zwiększenia udziału ludzi młodych w życiu publicznym.
 7. Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Gminie Nowe Miasteczko.
 8. Poznawanie kultur innych narodów i krajów.
 9. Gromadzenie materiałów dotyczących Gminy Nowe Miasteczko i regionu.

§ 9

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Gromadzenie materiałów dotyczących Gminy Nowe Miasteczko i okolic.
 2. Współpracę z placówkami kultury.
 3. Organizowanie spotkań popularnonaukowych, sympozjów, odczytów, wykładów, wystaw, koncertów, konkursów związanych z potrzebami społeczności lokalnej i innych form życia kulturalnego.
 4. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 5. Prowadzenie działalności internetowej.
 6. Organizowanie i wspieranie akcji charytatywnych.
 7. Działania opiniotwórcze wobec decyzji władz samorządowych.
 8. Organizowanie inicjatyw zagranicznych.
 9. Współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 10. Popieranie i rozwijanie miejscowych zespołów i grup kulturalnych.
 11. Opieka i wspieranie miejscowych twórców.
 12. Inicjowanie i koordynacja badań nad przeszłością miasta i okolic.
 13. Współudział w ochronie materialnego dziedzictwa miasta i okolic.
 14. Podejmowanie działań w zakresie ochrony środowiska.

Rozdział III
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. Zwyczajnych.
 2. Wspierających.
 3. Honorowych.
 4. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna oraz młodzież w wieku 16-18 lat akceptująca cele Stowarzyszenia.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, która zadeklaruje dla Stowarzyszenia pomoc finansową lub rzeczową.
 6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która legitymuje się wybitnymi zasługami dla Stowarzyszenia lub związanymi z celami statutowymi Stowarzyszenia.

§ 11

Członkami Stowarzyszenia mogą być obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i cudzoziemcy.

§ 12

 1. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji i poparcia dwóch członków zwyczajnych.
 2. Godność członka honorowego nadaje na wniosek Zarządu, Walne Zebranie Członków.

§ 13

Prawa członka zwyczajnego:

 1. Czynne i bierne prawo wyborcze.
 2. Wypowiadanie się w sprawach Stowarzyszenia.
 3. Zgłaszanie wniosków i postulatów.
 4. Posiadać legitymację Stowarzyszenia i nosić odznakę Stowarzyszenia.
 5. Korzystać nieodpłatnie z poradnictwa i szkoleń, jakie Stowarzyszenie stawia do dyspozycji swoich członków.
 6. Korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej działalności.

§ 14

Obowiązki członka zwyczajnego:

 1. Realizowanie celów Stowarzyszenia.
 2. Przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia oraz wprowadzanie ich w życie.
 3. Regularne opłacanie składek.
 4. Aktywnie uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia.
 5. Dbać o dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

Członek wspierający i honorowy ma prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego na Walnym Zebraniu. Członek honorowy jest zwolniony z obowiązku płacenia składek.

§ 16

Obowiązkiem członka wspierającego jest regularne wywiązywanie się z zadeklarowanych świadczeń.

§ 17

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  1. dobrowolnej rezygnacji złożonej Zarządowi na piśmie,
  2. skreślenia z rejestru członków za zaleganie z opłatą składek członkowskich przez co najmniej 6 miesięcy, mimo pisemnego upomnienia,
  3. wykluczenia ze Stowarzyszenia w przypadku:
   • naruszenia postanowień statutu,
   • nieprzestrzegania uchwał władz i regulaminów wewnętrznych,
   • działania na szkodę Stowarzyszenia.
  4. pozbawienia przez sąd powszechny praw publicznych,
  5. śmierci członka.
 2. Uchwałę w sprawie utraty członkostwa podejmuje Zarząd.
 3. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu członkowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§ 18

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zgromadzenie Członków.
 2. Zarząd.
 3. Komisja Rewizyjna.

§ 19

 1. Kadencja władz trwa 2 lata.
 2. Uchwały władz zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.
 3. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się w głosowaniu tajnym.
 4. W przypadku ustąpienia członka władz wybieralnych w czasie trwania kadencji władzom tym przysługuje prawo kooptacji w wysokości nie większej niż 1/3 składu pochodzącego z wyboru.

Rozdział V
Walne Zebranie Członków

§ 20

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia,
  2. wybór Prezesa, pozostałych członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  3. rozpatrywanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej a w przypadku zebrania sprawozdawczo-wyborczego sprawozdań za okres minionej kadencji,
  4. podejmowanie na wniosek Komisji Rewizyjnej uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla ustępującego Zarządu,
  5. ustalanie wysokości składek członkowskich,
  6. uchwalanie zmian statutu,
  7. nadawanie i pozbawianie na wniosek Zarządu godności członka honorowego,
  8. podejmowanie uchwały w przedmiocie rozwiązania Stowarzyszenia,
  9. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych,
  10. podejmowanie uchwał w innych sprawach.

§ 21

Zwyczajne Walne Zebranie sprawozdawcze zwołuje Zarząd corocznie a sprawozdawczo-wyborcze co dwa lata. Walne Zebranie sprawozdawcze powinno być zwołane w ciągu trzech miesięcy po upływie roku kalendarzowego. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane przez Zarząd w każdym czasie na podstawie:

 1. uchwały własnej,
 2. żądania Komisji Rewizyjnej,
 3. wniosku przynajmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych.
Nadzwyczajne Walne Zebranie winno zostać zwołane w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia wniosku, żądania lub podjęcia uchwały własnej i obraduje nad sprawami dla których zostało zwołane.
O terminie i porządku obrad Walnych Zebrań, Zarząd zawiadamia członków na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem.
W Walnym Zebraniu udział biorą członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym, członkowie wspierający i honorowi z głosem doradczym. Walne Zebranie jest ważne przy obecności co najmniej 1/2 uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie bez względu na ilość obecnych.

Rozdział VI
Zarząd

§ 22

Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami. Składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zgromadzenie tj. prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika i członka. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. wykonywanie uchwał i wytycznych Walnego Zgromadzenia,
 2. przedkładanie rocznego sprawozdania ze swej działalności podczas obrad Walnego Zebrania,
 3. uchwalanie rocznego planu pracy i budżetu oraz czuwanie nad ich realizacją,
 4. zwoływanie Walnych Zebrań oraz ustalanie porządku ich obrad,
 5. przyjmowanie członków,
 6. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
 7. rozpatrywanie skarg członków i rozstrzyganie sporów,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
 9. zatrudnianie pracowników,
 10. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.

§ 23

Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

§ 24

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.

§ 25

Oświadczenia woli w sprawach finansowych i majątkowych oraz inne czynności prawne podpisują w imieniu Stowarzyszenia łącznie Prezes z Wiceprezesem lub Skarbnikiem albo na podstawie upoważnienia Prezesa w jego zastępstwie Wiceprezes i Skarbnik. Dla innych dokumentów i pism wymagany jest podpis Prezesa lub innego członka Zarządu.

Rozdział VII
Komisja Rewizyjna

§ 26

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Walne Zebranie tj. Przewodniczącego i 2 członków komisji.
 2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
 3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
  1. kontrola działalności Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem spraw finansowych, co najmniej raz na rok, w pierwszym kwartale roku następnego,
  2. przedstawianie podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego wniosków w sprawie absolutorium dla Zarządu,
  3. składanie sprawozdania ze swojej działalności podczas Walnego Zebrania sprawozdawczo - wyborczego,
  4. składanie wniosków o zwołanie nadzwyczajnego Walnego^ Zebrania,
  5. przedkładanie bieżąco Zarządowi wniosków i postulatów wynikających z przeprowadzonych kontroli działalności Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Majątek i Fundusze Stowarzyszenia

§ 27

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, ruchomości i nieruchomości.
 2. Na fundusze składają się:
  1. składki członkowskie,
  2. darowizny,
  3. spadki,
  4. zapisy,
  5. dochody z własnej działalności,
  6. dochody z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej.
  7. Składki członkowskie powinny być wpłacane na konto do końca I półrocza każdego roku. Wysokość składek określa Walne Zgromadzenie.

§ 28

Majątkiem oraz funduszami Stowarzyszenia dysponuje Zarząd w ramach rocznego planu budżetowego.

Rozdział IX
Zmiana statutu i rozwiązanie się Stowarzyszenia

§ 29

Uchwałę w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania się Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

§ 30

Uchwała o rozwiązaniu się Stowarzyszenia określa likwidatora, sposób likwidacji i cel na jaki ma być przeznaczony majątek Stowarzyszenia.

Strona korzysta z gościnności serwisu Nowe Miasteczko On Line

Statystyka generowana przez Reggi-Stat - www.reggi.pl